Ders Planlama için BOPPPS Modeli ve Kullanılabilecek Web 2.0 Araçları

Ders planlama, öğretme sürecinin ilk adımıdır. Öğretmenlerin sınıfa tam olarak hazırlıklı girmesi anlamına gelir. Planlamanın olmadığı bir derste öğrenciler hızla odaklarını kaybedebilir ve bu süreçte öğretmen ne yapmasını gerektiğini tam olarak bilemediği için karışıklıklar yaşayabilir. Planlama yapmanın ise öğretmen açısından birçok avantajı bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:

 • Planını tamamlayan öğretmen derse karşı daha güvenli yaklaşır.
 • Sınıf zamanını daha etkili yönetir.
 • Farklı şubelere aynı dersi belirli bir nitelik standardında verir.
 • Planın eksik yanlarını belirleyerek kendisini ve dersini sürekli yeniler.

Ders planlama modelleri yukarıdaki avantajları gerçekleştirmek konusunda öğretmenlere çerçeve sunar. Ders planlama için kullanılabilecek birçok farklı model bulunmaktadır. Bu modellerden biri de BOPPPS modelidir. BOPPPS, Bridge-In (Köprü-Dikkat Çekme), Objectives (Kazanımlar), Pre-Assessment (Ön Değerlendirme), Participatory Learning (Katılımcı Öğrenme), Post-Assessment (Son Değerlendirme) ve Summary (Özet) aşamalarının kısaltılmasıdır. Her aşamada öğretmenin ve öğrencinin neler yapması gerektiğine ilişkin bilgiler verilmektedir. Bu bilgilere ek olarak ilgili aşamalarda hangi Web 2.0 araçlarından nasıl yararlanılabileceğine ilişkin bazı öneriler, bu blog yazısında paylaşılmıştır.

1. Bridge-In (Köprü, Dikkat Çekme)

BOPPPS modelinin ilk aşaması Bridge-In, köprü veya dikkat çekme olarak çevrilebilir. Bu aşamada temel amaç, öğrencilerin öğretilecek konu ile ilişkisi kurmasıdır. Öğretmen derse girişte öğrencinin dikkatini çeker, onu güdüler ve önceki öğrenmeler ile konuyu ilişkilendirir. Öğrenci ise derse başlamadan önce ne öğreneceğini, konunun neden önemli olduğunu ve nasıl öğreneceğini bilir. Bu doğrultuda dijital hikaye, kısa animasyon, karikatür, haber kesitleri, kısa videolar vb. öğrencinin dikkatini çekecek materyal türlerinden yararlanılabilir. Canva ile dijital hikaye, karikatür vb. dikkat çekici materyaller oluşturulabilir. Powtoon ile ders hakkında bilgilendirmenin yer aldığı kısa animasyonlar geliştirilebilir. Öğrencilerin dikkati çekildikten sonra konunun neden önemli olduğu öğrencilere açıklanmalıdır. Bunun nedeni motivasyon araştırmalarının, öğrencilerin öğrendikleri şeyin önemli, ilginç ve faydalı olduğunu hissettiklerinde öğrenme sürecine dahil olma olasılıklarının daha yüksek olduğunu tutarlı bir şekilde ortaya koymalarıdır (1).

2. Objectives (Kazanımlar)

İkinci aşama kazanımlardır. Bu aşamada öğretmen SMART kazanımlar belirlemelidir. Aşağıda SMART kazanımlarla ilgili detaylı bilgiler verilmektedir (2).

 • Specific (Belirli): Kazanımlar kesin ve net olmalı ve öğretmen ve tüm öğrenciler için aynı şeyi ifade etmelidir.
 • Measurable (Ölçülebilir): Kazanımlar ölçülebilir olmalıdır. Ölçülebilir değillerse, onları değerlendirmenin bir yolu yoktur.
 • Attainable (Ulaşılabilir): Öğrencinin kazanımlara ulaşmak (elde etmek) için makul bir şansı olmalıdır. Sonuçlar gerçekçi olmayan bir şekilde yüksek veya düşük olduğunda, öğrenciler motivasyonlarını kaybedebilir.
 • Relevant (İlişkili): Kazanımlar öğrenme süreci ve öğrenci ile ilgili olmalıdır. Öğrenme ile ilişkili değilse, öğrenenler ilgilerini kaybedebilir.
 • Time-based (Zamana Dayalı): Bir öğrencinin kazanıma ulaşabilmesi için zaman çerçevesi gerçekçi olmalıdır. Yine, öğrenciler yeterli zamanları yoksa ayrılacaklardır. Aynı şekilde, çok fazla zamanları varsa motivasyonlarını kaybedebilirler.

Yukarıdaki kriterlere göre hazırlanan kazanımlar, öğretmenin kendi öğrenme etkinliklerini belirlemesinde önemli kolaylık sağlayacağı gibi öğrencinin de kendisinden beklenenleri açık şekilde bilmesini sağlayacaktır.

Kazanım yazma konusu önemli ve ayrıntı gerektirdiği için bu bölümde detaylandırılmamıştır.

3. Pre-Assessment (Ön Değerlendirme)

Üçüncü aşama ön değerlendirme aşamasıdır. Bu aşamada öğretmen öğrencilerin var olan bilgilerini ortaya çıkaracağı etkinlikler planlar. Var olan bilgileri ortaya çıkarmak öğretmenin öğrenme hızını ve derinliğini ayarlamasına yardımcı olur. Ayrıca hangi öğrencilerin sınıfta yardımcı olabileceklerini keşfetmesini sağlar. Öğrenci ise var olan bilgilerini hatırlayarak yeni konuyu öğrenmeye ilişkin güven kazanır, güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini keşfeder. Yeni konu öğretiminin öncesinde yapılan bu süreçte, pratik ve raporlaması güçlü araçlar kullanmak öğretmene sınıf hakkında derinlemesine bilgi almada yardımcı olur. Quizizz, Kahoot, Socrative, myQuiz, Topgrade gibi çevrimiçi test araçları kullanılabilir.

Diğer çevrimiçi test araçlarını incelemek için https://egitimcantasi.com/uygulama-kategori/degerlendirme-araclari/cevrimici-test/ linkini ziyaret edin.

4. Participatory Learning (Katılımcı Öğrenme)

Dördüncü aşama katılımcı öğrenmedir. Bu aşamada öğretmen kazanımları doğrultusunda öğrencilerin deneyerek, keşfederek, tartışarak, inceleyerek gerek bireysel gerekse iş birliğine dayalı öğrenme etkinlikleri planlar. Bu süreçte farklı aktif öğrenme stratejilerinin bilinmesi planlamada önemli fayda sağlar. Örneğin bazı aktif öğrenme etkinliklerini aşağıda paylaşılmıştır:

 • Düşün-Eşleş-Paylaş: Öğrencilerden bir soru, senaryo veya durum hakkında düşünmeleri ve ardından düşüncelerini bir akranıyla tartışmaları istenir. Daha sonra her çift fikirlerini sınıfla paylaşır.
 • Probleme Dayalı Öğrenme: Öğrencilerden gerçek dünyadaki bir sorunu çözmek için birlikte çalışmaları ve analitik ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmaları istenir.
 • Odaklı Dinleme: Bu aktivite, öğrencilerin bir okuma, sunum veya dersi çok dikkatli bir şekilde dinlemelerini gerektirir. Başlamadan önce bazı sorular sorulabilir ve öğrencilerden cevapları bulabilmeleri için dikkatle dinlemeleri istenir.
 • Küçük Grup Tartışmaları: Öğrencilerden çiftler veya küçük gruplar oluşturmaları ve bir konuyu, sorunu veya bir dizi soruyu tartışmaları istenir. Bitiminde her grup düşüncelerini sınıfla paylaşmalıdır.
 • Beyin Fırtınası: Bir konu üzerine sınıftan o konu hakkında bildiklerini söylemeleri istenir. Bir beyaz tahtaya öğrenci cevapları yazılır veya Mentimeter, Wooclap gibi bir Web 2.0 aracı kullanılır. Beyin fırtınası yaptıktan sonra, tüm öneriler sınıfça gözden geçirilir, eleştirilir ve tartışılır.
 • Rol Oynama: Bir senaryo geliştirilir, öğrencilere roller atanır ve yapılması gereken görevler ve alınması gereken kararlar ana hatlarıyla öğrencileri belirtilir.
 • Jigsaw Projesi: Öğrenciler küçük gruplara ayrılır ve her gruba bir konu verilir. Her grup üyesi belirli bir alt konuda uzman olmalı ve ardından bunu grubun geri kalanına öğretmelidir. Etkinliğin sonunda, her grup üyesi konuyu bir bütün olarak anlamış olmalıdır.

Yukarıdaki etkinlik örneklerine ek olarak katılımcı öğrenme aşamasında iş birliğine dayalı zihin haritaları oluşturma etkinlikleri için Kinopio, ortak paylaşım duvarı için Padlet, farklı eğitsel oyun materyalleri için LearningApps gibi farklı Web 2.0 araçlarından yararlanılabilir.

5. Post-Assessment (Son Değerlendirme)

BOPPPS modelinin beşinci aşaması son değerlendirmedir. Bu aşamada öğretmen öğrencilerin neler öğrendiğini, beklenen kazanımlara erişip erişmediğini ve anlamada herhangi bir eksiklik olup olmadığını keşfeder. Öğrenci ise istenilen düzeye varıp varamadığını ve neye çalışmasını gerektiğini öğrenir. Bu aşamada farklı aktif öğrenme etkinliklerine yer verilebileceği gibi farklı Web 2.0 araçlarından da yararlanılabilir. Son değerlendirme için kullanılabilecek bazı aktif öğrenme stratejileri ve Web 2.0 araçları şu şekilde sıralanabilir:

 • Bir Dakika Kağıdı: Öğrencilerden herhangi bir konu hakkında veya herhangi bir soruya yanıt olarak bir dakikada cevapları yazmaları istenir. Bu aktivite, öğrencilerin belirli bir dersi ne kadar anladıklarını ölçmek veya öğrencilerden geri bildirim istemek için kullanılabilir.
 • Öz-Değerlendirme: Öğrenciler, konuyu ne kadar anladıklarını belirlemek için bir kısa sınav (genellikle not verilmemiş) veya fikirlerden oluşan bir kontrol listesi alırlar. Öğrencilerin kavram yanılgılarını belirlemelerine yardımcı olmak için dönem veya bölüm başında kavram envanterleri veya benzeri araçlar kullanılabilir.
 • Akran Değerlendirmesi: Öğrencilerden bireysel bir ev ödevi veya kısa bir ödev tamamlamaları istenir. Ödevin teslim edileceği gün, öğrenciler bir nüshayı not verilmesi için eğitmene, bir nüshayı da akranlarına teslim eder. Her öğrenci daha sonra akranının çalışmasını alır ve ödevin doğasına bağlı olarak eleştirel geri bildirim verir ve içerik ve/veya dil bilgisi hatalarını düzeltir.
 • Baamboozle: Baamboozle ile grup yarışmasına dayalı çevrimiçi bir soru – cevap etkinliği düzenlenebilir.
 • Wordwall: Küçük yaş gruplarında Wordwall üzerinden eğitsel oyun etkinlikleri gerçekleştirilebilir.
Eğitim Çantası platformunda yer alan değerlendirme kategorisi (https://egitimcantasi.com/uygulama-kategori/degerlendirme-araclari/) son değerlendirme için farklı uygulama örnekleri sunmaktadır.

6. Summary (Özet)

BOPPPS planının son aşaması öğretmenin öğrenme sürecinin genel hatlarını açıkladığı özet aşamasıdır. Bu aşamada ders tamamlanır ve gelecek ders için öğrencinin yapması gerekenler öğrenciye bildirilir. Bunlara ek olarak derse ilişkin öğrenci geri bildirimleri de toplanabilir. Öğrenciye ise öğrendiklerini en kısa sürede gözden geçirerek pekiştirmesi hatırlatılır ve derste öğrendiklerini diğer konularla ilişkisini kurmaya çalışması istenir.

Yararlanılan Kaynaklar

 1. https://www.edweek.org/teaching-learning/opinion-responses-to-why-do-i-have-to-learn-this/2020/05
 2. https://www.futurelearn.com/info/courses/adult-teaching-essentials-student-centred-course-design/0/steps/331159
Ozan Filiz
Profilin Tamamını Görüntüle

Ozan Filiz

2018 yılından itibaren Sinop Üniversitesinde görevini sürdürmekte olan yazar Web 2.0 araçları, öğretim tasarımı, açık ve uzaktan öğrenme, dijital okuryazarlık alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Düşüncelerini bizimle paylaşmandan mutluluk duyarız.

   Yanıt bırak

   egitimcantasi.com
   Logo
   Uygulamaları karşılaştır
   • Toplam (0)
   Karşılaştır
   0